#1 Friedach, dä 11. Mächz von Günter van Ongerbarmen 11.03.2011 05:36

avatar

Et woaren enns eenige Dahler Jonges.


De eene woar en ganz Graotzügigen med Ideen. De twedde woar en Schliekefänger. Un dä dredde woar wat kleen un dusselig. Dä veerte woar ook en reiten Kääl, denn dä Schliekefänger, en reiten Cronenberger awwer bold ook uutnotzten und dann ruutekelten. Dä Schliekefänger awwer, dä schon en lange Tied em Dahl wonnten, hatten Heimweh, woar med seck un däm Dach nit tufreeden, sin Weit woar alle Nas lang krank, hä woar en Rente geschickt wooren, et leep nit wie fröher, de Decke feel em om Kopp, em fellten wat.
Do gow hä seck med dä angern Jonges tosamen. „Kommt Jonges, vie stonn tosamen, wie dont wat föar user Heimat“.

„Toff“ saiten de twei angern Jonges, „dat wollen vie donn“. Dä Schliekefänger awwer hadden kinne reite Idee wat man do maaken konnt, awwer dä Groatzügige gow em alles tu weeten. Dä kleene Dussel woar om Kopp gefallen un leep däm Schliekfänger noh. Glöwten em alles un gow em ook alles. Dä Klooke nohm seck dat wat de angern seck uutdaiten, dreiten wat dodraan röm un verkofften dat als sin Dengen. Eenes Dages mienten hä awwer, dat man wat föar de Ollen donn sall, de Groatzügige saiten jo, so wie dat sinne Art woar und leep do henn un mackten wat med de Ollen. Dä Klooke awwer trockten seck tureu, leet dä getz wear dösig erschinene Kumpel eenfach em Stich. Töschendörch schloch hä noh föar, dat am wat föar de ollen Breuen em Dahl donn mod. De Kleene heng seck op dat Dengen dropp un dööten soa als op dat sinn Dengen woar. Dä Klooke hölpten em dobie un dä med de Idee woard ruutgeschmeeten.

Als de Graotzügige dat awwer nit soa doll feng un suur woard, trockten seck dä Kumpel van Cronenberg tureu. Dä kleene Dösige awwer kreiten dat all nit op de Reih un mackten med dem Schliekefänger med.

Do woard dä Klooke berühmt, hatten seck en paar Lütt annen Balg getrocken de en bewongderten föar dat watte schrief un mackten.

Dä uutgenotzte awwer hatten de Nas voll und gow däm Klooken enns en paar Kommentare op sinne Schriewerei. Hä schrief nämmich bloas van olle Tieden un de Supperei. Datt dat nit lehrreich es un et ook Sakken van hüt tu vertellen gefft, dovan wollten dä Schliekefänger nix weeten. Dat konnt hä ook awwer garnit af. Nä, saiten hä seck, dat kömmt awwer garnit enne Düte, dat well eck nit, meck kann keener wat, dat striek eck eefach uut de Kommentare.

Dä dösige Köttel hatten dovan öwerhaupt nix medgekregen. Un dä Uutgenotzte leet seck nit meahr länger anne Nase römföhren. Salle doh afschriewen un so sinnen fiesen Charakter uutlewen.

#2 RE: Friedach, dä 11. Mächz von Benno vane Gemarke 11.03.2011 06:02

avatar

Morjen Tusaamen
Dinn Sorgen möt ek hann, häße es oppe Uhr gekeken.Dä Dach hät no ganich aangefangen.
Wenne so Blötschköppe dobie häß ,kasse nix maken.
Awwer wie mo hie seit, et geft kinne Doowen em Dal, nur welke die nich inteligent genoch send.
De Ideenklau es öwerall, die kann mo awwer entlarfen , weilse an de richtigen Stellen mem Platt nich henkommen wiet gelewt on Original gesproken werd.

#3 RE: Friedach, dä 11. Mächz von Günter van Ongerbarmen 11.03.2011 06:27

avatar

Entlarven es god, dann loss.
Eck krech son Hals bie däm Kääl

#4 RE: Friedach, dä 11. Mächz von tissipapa 11.03.2011 17:34

avatar

Et geft emmer solche un solche.
Ever ärgern döt dat dann schon.

Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen | ©Xobor.de
Datenschutz